Taalontwikkeling

 

Lezen – groepen 1 en 2

In de groepen 1 en 2 leren de kinderen allerlei vaardigheden en begrippen die noodzakelijk zijn om in groep 3 met het leesonderwijs te kunnen starten. De zogenaamde leesvoorwaarden zijn bijvoorbeeld: Verder ‘lezen’ de kinderen uit prentenboeken in de leeshoek en wordt er veel voorgelezen.
Wekelijks bezoeken de leerlingen de bibliotheek op school.

Lezen – vanaf groep 3

VVoor het aanvankelijk lezen in groep 3 gebrui­ken we de nieuwste versie van de methode ‘Veilig leren lezen’. We passen daar de metho­diek van José Schraven bij toe.
Voor de kinderen die de basisstof nog niet be­heersen is er extra oefenstof in het oefen­boek. Regelmatig wordt er getoetst, waardoor de leerkracht goed op de hoogte blijft van de in­dividuele taalontwikkeling.
Vanaf groep 4 werken we met verschillende leesmethodes en leestechnieken. Hierin wordt o.a. leesbegrip (“Lezen in Beeld’) en voortgezet technisch lezen (‘Esta­fette’) geoefend.
Met de inzet van tutorlezen willen we de leesvaardigheid van leerlingen vergroten. Tutor lezen is een leesactiviteit waarin leerlingen uit de groepen 7 en 8 samen met leerlingen van de groepen 4 en 5 lezen. De tutoren (leerlingen van groep 7 en 8) krijgen hiervoor eerst een goede instructie van de leerkrachten.
Onze leesmethodes voldoen aan de kerndoelen. Wekelijks bezoeken de leerlingen de bibliotheek op school.
 

Nederlandse taal

In alle groepen wordt taalles gegeven.
In alle groepen wordt taalles gegeven.
In de groepen 1 en 2 nemen taalactiviteiten een belangrijke plek in. Aan de inrichting van het kleuterlokaal is duidelijk de invloed van het werken aan beginnende geletterdheid te zien. Kinderen ontdekken al vroeg dat er een relatie bestaat tussen geschreven en gesproken taal en dat woorden uit klanken zijn opgebouwd. Met behulp van het DORR-observatiesysteem wordt gewerkt aan een beredeneerd aanbod van o.a. taalactiviteiten. De leerkracht observeert, registreert en rapporteert deze activiteiten. Daardoor is het mogelijk kleuters gerichte activiteiten aan te bieden. Dat wil zeggen dat deze activiteiten altijd een doel en een vervolg kennen. Zo ontstaat er een doorlopende leerlijn richting groep 3.
In groep 3 werken we met de taalmethode ‘Veilig leren lezen’ (nieuwste versie). Deze methode is vooral ge­richt op het leren lezen, maar daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de taalontwikkeling.
Vanaf groep 4 t/m 8 werken we met de nieuwste versie van de methode ‘Taalactief’. We hebben voor deze methode gekozen omdat deze methode een aantal uit­gangspunten en doelstellingen heeft die wij ook erg belangrijk vinden, zoals: Zowel de methode voor taal als die voor lezen voldoet ruimschoots aan de kerndoelen (eisen die het ministerie aan het taalonderwijs stelt) en er hoort bij deze methode ook een leer­gang voor het spellingonderwijs, die aansluit bij het taalonderwijs.