Protocol  Buitenschoolse Activiteiten

Inleiding

Onderwijs zoals dat verzorgd wordt aan C.B.S. Het Kompas beperkt zich niet puur tot het verzorgen van lessen binnen een gebouw en/of het speelterrein. Soms worden lessen buiten het schoolterrein verzorgd. Verder kent het onderwijs al vele decennia activiteiten buiten school die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind.
Aangezien buitenschoolse activiteiten ook zekere risico's met zich meebrengen zijn voorwaarden opgesteld waaraan dit soort activiteiten moet voldoen. Het informeren en toestemming verkrijgen van ouders krijgt hierin speciale aandacht, omdat zij de activiteiten vaak niet direct als vanzelfsprekend bij het onderwijs vinden behoren. Ouders die hun kind aan school toevertrouwen, moeten erop kunnen vertrouwen dat buitenschoolse activiteiten op een goede en verantwoorde manier plaatsvinden.
De risico's van ongevallen zijn bij een buitenschoolse activiteit veelal groter dan bij het verblijf op school. Een goede verzekering is hierbij van belang. C.B.S. het Kompas heeft bij de Besturenraad een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Dit betekent dat als een kind iets overkomt en een namens de school aangestelde begeleider hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden, dat dit verzekerd is wanneer het ongeval zich voordoet tijdens schoolactiviteiten. Deze verzekering betreft personeelsleden, kinderen, stagiaires, ouders en vrijwilligers die namens de school handelen ten tijde van de activiteit.

Uitgangspunten:
Toestemming ouder(s)/verzorger(s):
Uitgangspunten zijn: Wat doen we als ouders geen toestemming geven:
Toestemming school:
De school behoudt zich het recht voor om kinderen niet deel te laten nemen aan activiteiten wanneer is gebleken dat na herhaaldelijke deelnames en gesprekken met ouders en kind(eren) er geen gedragsverbeteringen optreden.
Ouders zullen hier ruim van te voren schriftelijk door de school op de hoogte worden gebracht.

Verzekering:
De risico's van ongevallen zijn bij een buitenschoolse activiteit veelal groter dan bij het verblijf op school. Een goede verzekering is hierbij van belang.
CBS Het Kompas heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Dit betekent dat als een kind iets overkomt en een namens de school aangestelde begeleider hiervoor aansprakelijk gesteld is, dat dit verzekerd is wanneer het ongeval zich voordoet tijdens schoolactiviteiten.
Deze verzekering betreft personeelsleden, kinderen, stagiaires, ouders en vrijwilligers die namens de school handelen ten tijde van de activiteit.

Handleiding buitenschoolse activiteiten:
We onderscheiden de volgende buitenschoolse activiteiten:
 1. wandelen naar… van… binnen bebouwde kom
 2. wandelen naar… van… buiten bebouwde kom
 3. fietsen naar.. van …
 4. zwemmen
  1. in lesverband
  2. zwemmen recreatief
 5. uitstapjes: schoolreizen, pretparken….
 6. uitstapjes: excursies, theater, museum….
 7. uitstapjes openbaar vervoer
 8. spontane uitstapjes
De in de bijlage genoemde aantallen betreffen het minimaal benodigd aantal begeleiders. Elke school kan hiervan afwijken, afhankelijk van de situatie en besluiten meer begeleiders in te zetten.
 

Ad 1 en 2. Wandelen naar en van ...

Ingevuld kan hier bijv. worden bibliotheek, sportveld, excursieplaats.
Hierbij gelden de volgende afspraken met kinderen:

Ad 3. Fietsen naar en van ...

Ingevuld kan hier bijv. worden: bibliotheek, gymzaal, sportveld, excursieplaats.
Hierbij gelden de volgende afspraken met kinderen:


Ad 4. Zwemactiviteiten in zwembaden waar toezicht aanwezig is.

Hierbij maken we onderscheid naar zwemmen in lesverband en recreatief zwemmen.

Ad 4a. Zwemmen in lesverband

C.B.S. Het Kompas neemt deel aan Swim2Play. Dit zijn geen zwemlessen waarin leerlingen oefenen voor hun zwemdiploma. Het karakter van Swim2Play is anders. Op deze website kunt u daar meer informatie over lezen. Mede daarom verwijzen we naar het protocol Swim2Play (aangeleverd door Bad Hesselingen) wat op de website van C.B.S. het Kompas staat. Zwemmen in lesverband in een onderdeel wat in dit protocol is vervallen.

Ad 4b. Recreatief zwemmen

            Deels al opgenomen in protocol Swim2Play (aangeleverd door Bad Hesselingen).
            Verder geldt dat: Er wordt alleen in erkende zwembaden gezwommen waarbij toezicht gehouden
            wordt door gediplomeerd personeel. 

            Let op: dit ontslaat de school niet van haar verantwoordelijkheid.
            Zie bijlage voor begeleiding: groepen 5 t/m 8
            Ouders verklaren tevoren schriftelijk,  

Ad 5-6. Georganiseerde (dag)uitstapjes met auto's of ander vervoermiddel

Hierbij maken we onderscheid in twee categorieën:
A.        Uitstapjes met een open karakter (schoolreisjes, pretparken e.d.)
Van deze uitstapjes zijn de data ruim van tevoren gepland.
Er is ook een goede voorbereiding waarin het dagprogramma duidelijk wordt.
B.        Uitstapjes met een gesloten karakter (excursies, theaterbezoek e.d.).
Deze uitstapjes worden vaak in het kader van lesactiviteiten georganiseerd.
Bij categorie A zijn de volgende afspraken gemaakt:
Bij zowel categorie A als B geldt het volgende:

Ad 7. Uitstapjes met het openbaar vervoer

Uitstapjes met het openbaar vervoer komen bij uitzondering voor.
De voorwaarden zijn hetzelfde als bij de uitstapjes met een open karakter.
Vanzelfsprekend is:

Ad 8. Spontane uitstapjes

Aangezien excursies als lesondersteunende activiteit behoren tot de 'normale' gang van zaken op school, kan het ook voorkomen dat excursies een spontaan karakter hebben.
Voor deze 'spontane' excursies gelden uiteraard dezelfde regels als voor 'geplande' excursies.
Bij dit protocol hoort het onderstaande schema m.b.t. minimum aantal begeleiders per activiteit.
Situaties kunnen echter divers zijn: de groepen, tijdstippen, trajecten e.d. kunnen aanpassingen vereisen. De school zal hierin passende maatregelen nemen (indien nodig).
 activiteit Groep 1 - 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 - 8
Wandelen
naar.. van…
binnen
bebouwde kom
1 op 10 ll. 1 per groep 1 per groep 1 per groep 1 per groep 1 per groep
Wandelen
naar… van…buiten
bebouwde kom
1 op 10 ll. 1 op 10 ll. 1 op 10 ll. 1 per groep 1 per groep 1 per groep
Fietsen
naar.. van…
niet niet 1 op 10 ll. 1 op 10 ll. 1 op 10 ll. 1 op 10 ll.
Zwemmen
in lesverband
niet niet niet niet niet niet
Zwemmen
recreatief
niet niet niet 1 per groep 1 per groep 1 per groep
Uitstapjes Schoolreizen,
pretparken….
1 op 8 1 op 8 1 op 10 1 per groep 1 per groep 2 per groep
Uitstapjes
Excursies, theater, museum….
1 op 10 1 op 10 1 op 10 1 per groep 1 per groep 1 per groep
Uitstapjes
openbaar vervoer
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 op 10
Opm.
Er zijn minimale aantallen genoemd. Situaties kunnen echter divers zijn: de groepen, tijdstippen, trajecten e.d. kunnen aanpassingen vereisen.  

oktober 2017