Protocol verwijzing basisonderwijs-voortgezet onderwijs
 

Bij de verwijzing van leerlingen naar het voortgezet onderwijs willen we graag samen met de ouders een zo goed mogelijke keuze maken voor het kind. De school heeft hierin een adviserende rol.
 
Voor deze advisering maken we op CBS Het Kompas gebruik van:

De routekaart:

  1. Ouders ontvangen tijdens de contactmomenten informatie over de vorderingen van hun kind.
  2. N.a.v. de resultaten van de toetsen (van groep 6 en 7) en de schoolvorderingen wordt tijdens de tweede rapportbesprekingen in groep 7 een pré-advies voor het voortgezet onderwijs gegeven.
  3. In groep 8 wordt aan leerlingen informatie verstrekt over het voortgezet onderwijs.
  4. In groep 8 kunnen ouders zich oriënteren op het voortgezet onderwijs tijdens een informatieavond in januari.
  5. Tevens kunnen ouders en kinderen verschillende scholen bezoeken tijdens de open dagen (medio januari). Het gegeven pré-advies (van groep 7) kan hierbij als uitgangspunt dienen.
  6. In februari worden de ouders uitgenodigd voor een zogenaamd ‘verwijzingsgesprek’.
  7. Ouders vullen n.a.v. de gegeven informatie het aanmeldingsformulier in en leveren dit weer in bij school.
  8. De school geeft het besproken advies door via BRON in het administratiesysteem Parnassys.
  9. De school zet het onderwijskundig rapport digitaal klaar in OSO (Overstap Service Onderwijs).
  10. De school verstuurt het onderwijskundig rapport digitaal via OSO en zorgt voor de verzending van de aanmeldingsformulieren naar de betreffende scholen.
  
Extra informatie:
* Het CITO LeerlingVolgSysteem.
Met name de resultaten van de Cito-toetsscores van groep 6, 7 en 8 zijn hier van belang.
Een voorlichtingsavond voor ouders (van groep 8).
Tijdens deze informatieavond voor ouders van groep 8-leerlingen, wordt de gang van zaken rond de schoolkeuze uitgelegd en wie hierin welke rol spelen.
Alle scholen uit het voortgezet onderwijs Meppel kunnen zich tijdens deze avond in onze school presenteren aan de ouders.
Tijdens deze voorlichting kunnen ouders informatiefolders van de betreffende scholen ontvangen.
Deze avond vindt meestal plaats in januari.
De verplichte eindtoets.
M.i.v. 2015 zijn alle basisscholen verplicht tot het afnemen van een eindtoets groep 8 in de maand april. Wij hebben gekozen voor de eindtoets van ROUTE 8.
Het advies van de basisschool is leidend. Het voortgezet onderwijs moet uitgaan van het advies van de basisschool.
De uitslag van de eindtoets ROUTE 8 is een tweede gegeven. Mocht het resultaat hoger zijn dan het gegeven eindadvies wordt dit advies overwogen, in veel gevallen blijft het eindadvies ook hierin hetzelfde. Is het resultaat lager dan het eindadvies lager dan verandert er definitief niks.
Meer informatie ROUTE 8: klik hier
Open dagen.
Medio januari wijzen we op het belang van het bezoeken van de Open Dagen van het vervolgonderwijs in de regio. N.a.v. het voorlopige advies (groep 7), de toetsgegevens van CITO welke vermeld worden in het rapport van de leerling en het voorlopige advies n.a.v. CITO-entreetoets kunnen ouders gericht kijken op de scholen.
Het staat de ouders en kinderen vrij die scholen te bezoeken die zij willen.
& Oudergesprekken.
Tijdens de contactmomenten welke we als school hebben ingepland
(tienminutengesprekken, rapportbesprekingen en inloopuren) worden ouders geïnformeerd over de vorderingen van hun kind. Hierin worden niet alleen de cognitieve aspecten, maar ook de soc. emotionele aspecten aan de orde gebracht.
Adviesgesprekken.
In de maand februari worden de ouders van de kinderen van groep 8 uitgenodigd voor een adviserend gesprek m.b.t. de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.
In dit gesprek zullen de resultaten van de CITO-LVS (Zie 1) aan de orde komen. Naar aanleiding van deze gegevens en de eigen observaties van de leerkrachten zal de school haar advies aan de ouders verduidelijken.
School en ouders bepalen in overleg welke vorm van vervolgonderwijs het meest geschikt is voor het kind. Tijdens dit gesprek ontvangen de ouders het aanmeldingsformulier van de desbetreffende school.
De ouder(s) wordt gevraagd dit aanmeldingsformulier in te vullen en weer in te leveren bij de leerkracht van groep 8. Deze aanmeldingsformulieren moeten voor 1 maart op de betreffende scholen zijn. Hier zorgt de school voor.
* Onderwijskundige rapporten.
Voor 1 april zet de school het onderwijskundig rapport klaar in Parnassys middels OSO (Overstap Service Onderwijs). Dit onderwijskundig rapport kan door de betreffende scholen digitaal via OSO worden opgehaald.

 
De scholen van het voortgezet onderwijs houden de basisscholen op de hoogte van de resultaten van de leerlingen. Regelmatig worden de rapportpunten van alle leerlingen aan de basisscholen doorgegeven en tevens wordt aan het einde van elk schooljaar vermeld wie geslaagd is, moet doubleren, naar een ander schooltype overstapt, de school om wat voor reden dan ook verlaat en dergelijke.
 

Klik hier voor de brief van het ministerie m.b.t. de richtlijnen verwijzing PO-VO

oktober 2017