Geldzaken

 

Algemeen

Scholen krijgen jaarlijks een budget van de overheid. Daarvan worden alle ‘noodzakelijke’ onkosten betaald. We denken dan aan leermiddelen, schriften, pennen, schoonmaak, personeelskosten enz.
Naast deze ‘noodzakelijke’ onkosten maken we als school natuurlijk nog meer kosten. Hierbij kunt u denken aan Sinterklaas, de kerstviering, projecten, Koninginnedag, enz. Eigenlijk vallen ook de schoolreisjes en het schoolkamp hieronder. Deze kosten worden op het Kompas op verschillende manieren betaald. Hieronder kunt u lezen hoe.

 

Ouderbijdrage

Wij vragen van ouders een vrijwillige bijdrage per leerling per jaar. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Het geld van de ouderbijdrage wordt gebruikt voor alle onkosten bij diverse activiteiten. Op de jaarlijkse ouderavond legt de activiteitencommissie verantwoording af over de bestede gelden. Voor dit cursusjaar bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage voor het eerste kind € 23,50; voor het tweede kind  € 18,00 en voor het derde en volgende kind(eren) uit één gezin  € 12,50. U kunt het bedrag overmaken op rek. nr. NL78RABO 0122035127 t.n.v. C.B.S. Het Kompas o.v.v. ‘ouderbijdrage + naam v/h kind + groepsnummer’.

Sponsoring
Binnen onze stichting hebben we afgesproken om een terughoudend beleid te voeren t.a.v. aanvaarding van materiële of geldelijke sponsoring. Binnen de grenzen kan het Kompas gebruik maken van sponsoring m.b.t. specifieke projecten, zoals projectweken, schoolshirts en tablets/computers.
 

Kleuterfeest, schoolreis, schoolkamp


De organisatie van deze activiteiten is in handen van het team.
U kunt (indien gewenst) het bedrag overmaken op rek. nr. NL16 RABO 03718.24.532 t.n.v. C.B.S. Het Kompas o.v.v. ‘schoolfeest/ schoolreisje + naam v/h kind + groepsnummer’.
De opbouw van de kosten voor het schoolreisje/-kamp is inclusief de begeleiders die meegaan.

 

Overblijven (TSO)

Sinds september 2012 is deze activiteit onder de vlag gekomen van onze school. We hebben hiervoor gekozen omdat we dit in het belang van uw kind(eren) vinden. Onderzoek heeft aangetoond dat een goede maaltijd van invloed is op de leerprestaties van kinderen. Naast de meerwaarde m.b.t. voeding merken we dat er tevens een meerwaarde ontstaat door met elkaar aan tafel te eten. De kinderen ervaren het overblijven als een leuke ervaring. We bieden alle deelnemers een goede broodmaaltijd aan (incl. drinken en fruit).
Wij dragen zorg voor een goede opvang van de kinderen. Er wordt door school gewerkt met een gemiddelde verhouding van 1 begeleider op 13 leerlingen.  Voor jongere kinderen zijn de groepen kleiner (1:10); voor oudere kinderen ietsje groter ( 1:12); voor de oudsten zijn de groepen het grootst (1:15). Dit past in onze visie op de (brede) schoolontwikkeling.
Het overblijven vindt op school plaats in verschillende ruimtes. De kinderen zitten dus niet de hele dag in het klaslokaal.
Een informatiefolder en opgaveformulieren kunt u vinden op onze website. U kunt deze weer inleveren in de zwarte brievenbus bij de balie van onze school.
Voor meer informatie kunt u bellen met de overblijfcoördinator, mevr. Marrie Kiekebos , tel. 06-23540556.
Het is belangrijk dat de ouders zelf hun kind(eren) aan- en afmelden bij de overblijfcoördinator.
Dit kan telefonisch of via e-mail (tso@cbshetkompasmeppel.nl )
Sinds augustus 2015 is dit concept op meerdere scholen van het PCBO ingevoerd. De TSO valt daardoor onder verantwoordelijkheid van de PlusKinderopvang (een onderdeel van PCBO).

 

Zending

Iedere maandag kunnen de kinderen geld voor de zending meenemen. Dit geld wordt besteed aan verschillende goede doelen. In de nieuwsbrief leest u hier meer over.
Drie keer per jaar neemt school initiatief t.a.v. een goede-doelen-actie.
We vinden het belangrijk dat leerlingen (in het kader van burgerschap) op jonge leeftijd leren  wat voor elkaar over te hebben.

 

Regeling ‘participatie schoolgaande kinderen’

De Regeling ‘participatie schoolgaande kinderen’ is bedoeld als extra tegemoetkoming in de kosten van (buiten)schoolse activiteiten. Hierbij kunt u denken aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur of ontspanning of bijvoorbeeld aan een excursie of schoolreisje. U kunt éénmaal per kalenderjaar gebruik maken van deze regeling. Meer informatie over deze regeling is te vinden op de website van de gemeente Meppel. (klik hier).
Ook de stichting Leergeld Meppel kan een rol spelen indien nodig. Voor meer informatie kijkt op hun website: http://www.leergeld.nl/meppel/

 

Jeugdcultuurfonds

In onze maatschappij zijn er diverse fondsen waar men een beroep op kan doen als dit nodig is.
In dit stukje leest u over één van die fondsen meer.
Het Jeugdcultuurfonds wil dat ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is toch lessen op kunst- en cultuurgebied kunnen volgen en kunnen sporten.
Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen.
Er kan een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage waarbij de richtlijn € 450 per kind, per cursusjaar is.
Zo’n aanvraag kan worden gedaan door onafhankelijke intermediairs, professionals die al betrokken zijn bij het gezin.
Meer informatie kunt u vinden op
www.jeugdcultuurfonds.nl
Werner Hoff (w.hoff@welzijnmw.nl) en Dennis Donker (d.donker@welzijnmw.nl) van welzijnsorganisatie Mensenwerk in Meppel zijn hiervoor intermediair.
 
We kunnen ons voorstellen dat u misschien even een drempel over moet.
Maar hier ligt wel een kans voor uw kind(eren).
En voor je kind(eren)  wil je toch immers het beste ?