Informatie over deze vorm van educatief partnerschap

 

Mondelinge contacten tussen ouders en school

Het team van het Kompas hecht veel waarde aan een goed contact met alle ouders/opvoeders. 
Alleen samenspel tussen school en gezin kan leiden tot een fijne leef- en werksfeer in de school.
We spreken daarom over educatief partnerschap.

1. Direct contact tussen ouders en school

  a. Contact na schooltijd

Mocht u met een vraag zitten of een probleem willen be­spre­ken met de leerkracht van uw kind, wacht hier dan niet te lang mee. 
Loopt u na schooltijd gewoon de school binnen of belt u even (liever niet vlak voor schooltijd, omdat dit op praktische pro­blemen stuit).

 

b. Ouderbezoek

In principe vindt een huisbezoek alleen plaats voor leerlingen van groep 1 ca. 6 weken voordat uw kind naar de basisschool gaat. 
(U kunt hierover meer lezen op onze website onder ‘protocollen’) 
Daarnaast kan een huisbezoek plaatsvinden op verzoek van de leerkracht of de ouders. 
Als een leerkracht en/of de ouders van me­ning zijn, dat er redenen zijn om uitgebreid over het kind te praten, zal hij/zij een af­spraak ma­ken voor een huisbezoek.

 

2. Rapportbespreking, tienminuten­gesprekken,
oudervertelgesprekken en inloopuur

Bij de uitreiking van het eerste en tweede rapport is er een rapportbespreking met de ouder(s) gepland. We vinden het erg belangrijk dat ou­der(s) hiervan gebruik maken. We bespreken het rapport eerst met de ouder(s) voordat we het aan het kind meegeven. Achter elke beoordeling ligt een verhaal nietwaar ?

Naast de rapportbesprekingen hebben we twee keer per jaar een inloopavond. Tijdens een inloopavond kunt u, samen met uw kind, het gemaakte werk in de klas komen bekijken.

Daarnaast ontvangen de ouders twee keer per cursusjaar een uitnodiging voor een tien-minutengesprek. Tijdens dit gesprek vindt een tussentijds verslag plaats van de door uw kind behaalde resultaten.

Dit cursusjaar gaan we verder met de oudervertelgesprekken. Deze gesprekken vinden plaats in de tweede week na de zomervakantie. Elk cursusjaar worden leerlingen middels 'warme overdracht' doorgegeven en doorgesproken met de volgende leerkracht. Dat op zich is waardevol. Toch zijn we van mening dat ouders ook deskundigen zijn in dezen. Daarom deze nieuwe opzet.
Tijdens oudervertelgesprekken vertellen ouders over hun kind(eren). De leerkracht luistert en stelt verhelderingsvragen. Doel is om zo een nog duidelijke beeld van het kind te krijgen. 
(Het is dus niet communicatie vanuit de school naar de ouders, maar juist omgekeerd: vanuit de ouders naar de school.)

 

3. Ouderavonden

We willen ook dit cursusjaar  ouderavonden houden. 

  • Informatie-avond
De eerste keer is de zogenaamde ‘informatieavond’. 
Er is op die avond gele­gen­heid om kennis te maken met elkaar en om specifieke informatie te krijgen over de gang van zaken in de klas van uw zoon/dochter. 
U ontvangt hiervoor een uitnodiging. 
In de nieuwsbrief kunt u hierover meer lezen.
  • Oudervertelgesprekken
Tijdens deze avond vertelt u als ouders aan de leerkracht veel over uw kind(eren).
Als extra hulp daarbij hebt u vooraf een formulier ontvangen wat u vooraf in kunt vullen. Zo vergeet u niets.
Door wat u vertelt leert de leerkracht uw kind(eren) nog beter kennen.
Meer informatrie hierover vindt u in de nieuwsbrieven.
  • Inloopuren
Uw kind laat aan u zien waar het de laatste periode aan gewerkt heeft. 
het is niet de bedoeling om dan de vorderingen van uw kind met de leerkracht te bespreken.
Meer informatrie hierover vindt u in de nieuwsbrieven.
  • Informatie-avond met één thema
Samen met de MR bent u in de gelegenheid om zich te laten informeren over één bepaald thema.
Een gastspreker is hiervoor vaak uitgenodigd.
Meer informatie hierover vindt u in de nieuwsbrieven.
  • Tien-minutengesprekken
Als ouder(s)/verzorger(s) bent u in de gelegenheid om zich te laten informeren over de vorderingen van uw kind(eren). Een soort tussentijdse rapportage.
U wordt hiervoor uitgenodigd. Het staat u vrij hiervan gebruik te maken.
  • Rapport-gesprekken
Wij vinden het belangrijk dat alle ouders zich danlaten informeren over de vorderingen van hun kind(eren).
Daarom worden alle ouders volgens een ingeroosterd. Vooraf kunt u aangeven wat uw wensen zijn t.a.v. de dag en tijdstip.
U ontvangt een persoonlijke uitnodiging hiervoor.

 

4. Spreekuur

Maandelijks staat op de eerste maandag van de maand tijd ingeruimd voor spreekuur met de directeur.
Deze momenten zijn ook opgenomen in de jaarkalender.
Natuurlijk kunt u ook op andere momenten een gesprek met de directie aangaan.

Mocht daarvoor op dat moment onvoldoende tijd zijn, dan maken we een (nieuwe) afspraak.
 

5. PCBO-Academie

Een aantal keren per jaar worden er informatieve avonden georganiseerd voor alle ouders van de scholen van het PCBO. Deze avonden staan in het teken van één bepaald thema. Meestal wordt hier een gastspreker voor uitgenodigd.
De locatie verschilt per activiteit.
In de nieuwsbrieven en middels gerichte mailing e.d. wordt u op de hoogte gehouden van dit soort avonden.
Het staat u vrij om hieraan deel te nemen.