Informatie over de vorm van educatief partnerschap

 

Schriftelijke contacten tussen ouders en school 

Het team van het Kompas hecht veel waarde aan een goed contact met alle ouders/opvoeders.
Alleen samenspel tussen school en gezin kan leiden tot een fijne leef- en werksfeer in de school.
We spreken daarom over educatief partnerschap.


 

Schriftelijk contact tussen ouders en school

Schriftelijke contacten kunnen in diverse vormen plaatsvinden.
Hier treft u kort onze omschrijvingen van deze vorm van communicatie aan.
Als school willen we nadrukkelijk stellen dat mondelinge communicatie voor ons van grote waarde is. 
Dit zullen en willen we niet verlie­zen. 

 

a. E-mail 

Via ons administratie-systeem kunnen we ouder(s) en/of verzorger(s) individueel, middels groepsmailing en/of schoolmailing informeren. 
Dit zal daar waar nodig toegepast worden.
E-mail is in onze ogen een officieel communicatiemiddel.
Klik hier voor het e-mailadres van school.
We hechten waarde aan een open communicatie die in onze ogen het makkelijkst plaats vindt via gesprek(ken). 
 

b. Nieuwsbrief

Elke dinsdag wordt de nieuws­brief middels mail verstuurd naar alle ouders/verzorgers. 
Hierin staat alle actuele informatie met be­trek­king tot de school, re­gelmatig aangevuld met kindertekeningen en verslagen van acti­vitei­ten. 
Uw e-mail-adres zal bij verzending voor an­de­ren niet zichtbaar zijn.
Iedere week staat de nieuwsbrief ook op de website van de school (klik hier om naar de nieuwsbrieven te gaan). Hier vindt u alle recente nieuwsbrieven.
Ontvangt u de nieuwsbrief niet ? Klik hier om u hiervoor op te geven.

 

c. Rapporten

Het doel van de rapportage is de ouders op de hoogte stellen van de ontwikkeling van hun kind op school en daarvan een zo dui­de­lijk en compleet mogelijk beeld te geven.
Alle kinderen krijgen in februari en juni hun rapport mee. 
Aan de linkerkant van het rap­port worden de resultaten op cognitief ge­bied weergegeven. 
De rechterkant van het rapport is voor de verslaglegging van de so­ciaal emo­tionele ontwikkeling.

 

d. Jaarkalender

Aan het begin van het schooljaar ontvangt elk ge­zin een jaarkalender op A4-formaat.
Op onze website treft u ook de jaarkalender aan. 
Op beide kalenders staan alle be­langrijke data vermeld m.b.t. de diverse acti­viteiten in en om de school. 
De websitekalender wordt regelmatig bijgewerkt.

 

e. 'Need to Know'

  • Aan het begin van het schooljaar ontvangt elk ge­zin een informatieve brief waarin heel kort de belangrijkste praktische zaken van onze school worden aangegeven (zoals schooltijden/gymtijden/eten&drinken rond de pauze/groepsindeling e.d.)oolgids ('Nice to Know')
  • Aan het begin van het schooljaar ontvangt elk ge­zin een schoolgids met informatie betreffende het komende cursusjaar. Deze wordt digitaal aan de ouders verzonden. U kunt de schoolgids ook vinden op onze website.
    Klassenlijst ('Nice to Know')
  • Aan het begin van het schooljaar ontvangt elk ge­zin een overzichtslijst met NAW-gegegevens van de groep(en) van de leerlingen van zijn/haar kind(eren). Wanneer er sprake is van gegevens welke niet mogen worden gegeven, zullen deze niet worden vermeld op de groepslijst.