Leerlingvolgsysteem

 
Vanaf het moment dat de leerling aan onze zorg wordt toevertrouwd, mag u erop ver­trouwen dat elke leerling persoonlijke aan­dacht krijgt en wordt ‘gevolgd’. Dit volgen ge­beurt met behulp van het ‘leerlingvolgsys­teem’. 
Met onder meer toetsen volgen we de cognitieve leerresultaten, maar ook op sociaal emotioneel gebied volgen we de leerlingen, vooral door middel van observaties e.d.
Belangrijke gegevens en korte verslagen van gesprekken e.d. worden genoteerd en geregi­streerd in dit systeem. 
De gegevens worden de hele basisschoolperiode gedocumenteerd en veilig bewaard.
 

Het leerlingvolgsysteem in de groepen 1 en 2

In groep 1 en 2 wordt veel aandacht besteed aan de functieontwikkeling en de sociaal-emo­tionele ontwikkeling.
Sinds het schooljaar 2014-2015 werken we in de kleutergroepen met DORR-onderwijs.
DORR staat voor Dagelijks Observeren, Registreren en Rapporteren. Het is een observatiemiddel om te zien in welke fase of ontwikkeling de kleuter zich bevindt. Zo krijgen we inzicht welke ontwikkelingsstappen worden gemaakt. Door het observeren van de kinderen krijgt de leerkracht vaak belangrijke informatie. Gege­vens worden digitaal geregistreerd en gevolgd in het DORR systeem.
Het werken in de kleutergroepen gebeurt thematisch en volgt de ontwikkeling van de kinderen. Deze thema's liggen niet vast. De thema's worden samen gecreëerd door de inbreng van de kleuters en de groepsleerkracht.
Om er naar te streven dat alle ontwikkelings­gebieden aan de orde ko­men, wordt er een jaarplanning gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de leerlijnen taal en rekenen en met de motorische ontwikkeling.
Het uitgangspunt van de leerstofinhoud zijn de leerlijnen die we plannen vanuit onderstaande ontwikkelingsdoelen: Deze ontwikkelingsdoelen zijn gerelateerd aan SLO- Tule. (Nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling, SLO.) Voor meer informatie hierover zie www.tule.slo.nl.
Onze planningen bestaan uit: periodeplanning, weekplanning, leerlingregistratie en groepsplannen.
Het is een goede en complete voorloper voor groep 3. DORR is een compleet pakket.
 
Daarnaast nemen we de Cito-toetsen af bij onze kleuters: (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling) t.w.
groep 1: Taal voor Kleuters en Rekenen
groep 2: Taal voor Kleuters en Rekenen
 
Om nieuwe 4-jarige leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden vragen we de ouders of ze een ‘intakelijst’ in willen vullen over de ontwikkeling van hun kind tot dan toe.
Tevens zijn er goede contacten tussen school en peuterspeelzaal en de BSO om een ‘warme overdracht’ te kunnen garanderen.
 

Het leerlingvolgsysteem in de ove­rige groepen

In de groepen 3 t/m 8 wordt er met methoden gewerkt voor taal, rekenen, lezen, enz. (zie hoofdstuk 5). Naast de toetsen die bij deze methodes horen, nemen we ook de toetsen van het CITO af (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling). We nemen de vol­gende toetsen af: In groep 3 worden de toetsen van Veilig Leren Lezen gebruikt.
In deze toetsen zitten de DMT (‘Drieminuten-toets’) voor lezen, de Begrijpend leestoets en de Spellingstoets van CITO verweven.
Voor het technisch lezen maken we gebruik van A.V.I. (Analyse van Individualiseringsvor­men). In de groepen 3 t/m 8 wordt deze toets gebruikt.
Naast de uitslagen van deze toetsen worden de observaties met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen vast­gelegd in de zogenaamde leerling-dossiers.
Deze leerling-dossiers staan in een leerling-administratiesysteem (t.w. ‘Parnassys’) waarin alle gegevens met elkaar gekoppeld worden. 
 

Het leerlingvolgsysteem (sociaal-emotionele ontwikkeling)

Naast het volgen van de cognitieve ontwikke­ling vinden wij het ook belangrijk te kijken naar sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. 
We gebruiken hiervoor o.a. het leerling­volgsysteem van de Kanjermethode (KANVAS).