Extra begeleiding (handelingsplan) 

Wanneer blijkt dat een kind matig of zwak scoort op de toetsen, wordt een speciaal han­delingsplan opgesteld. 
Dit ge­beurt altijd in overleg met de intern begeleider(s) en de groepsleerkracht. 
De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.

De extra begeleiding kan op de volgende ma­nieren worden in­gevuld:


In de gevallen dat deze extra begeleiding niet tot het gewenste resultaat leidt, kan besloten worden om de leerling te laten onderzoeken. Dit onderzoek kan plaatsvinden door externe deskundigen. 

Dit onderzoek vindt veelal ge­woon plaats op school en onder schooltijd door een orthopedagoog. Ouders geven voor dit onderzoek toestemming.

Kinderen die extra begaafd zijn (meerbegaafdheid)

Bij passend onderwijs denken we in eerste in­stantie aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal en reke­nen en niet aan hoog-  en meerbegaafde leerlin­gen. Maar het is niet vanzelfsprekend dat hoog- en meerbegaafde leerlingen harmonieus hun schooltijd doorlopen. Het kan zijn dat een hoogbegaafd kind niet goed weet hoe het moet leren, dat het de motivatie is kwijtge­raakt en onder zijn niveau presteert. Mogelijk is hij/zij faalangstig, gedraagt hij/zij zich problema­tisch of past zich aan en durft zich niet te laten zien. Vaak stellen de kinderen bijna ‘volwassen' eisen aan elkaar op het gebied van taal, humor, vriendschap, rechtvaardigheid en ken­nis. Zij vinden niet altijd aansluiting in hun ei­gen groep.
Via het leerlingvolgsysteem worden ook de kinderen gesignaleerd die in één of meerdere leerstofonderdelen uitblinken. Deze leerlingen krijgen extra leerstof om zich in te verdiepen en/of een apart programma, zodat ze in eigen tempo bepaalde leerstof doorwerken

Passend Onderwijs - Verbredingsgroep - Kwadraat

We zijn sinds 2009 gestart met een zgn. ver­bredingsgroep.  Onder een verbredingsgroep verstaan we kin­deren die door hun hoge ontwikkeling extra uitdaging nodig hebben. Meester Martin (gr. 6 t/m 8) en juf Hilda (gr. 3 t/m 5) geven aan deze verbredingsgroep onderwijs. Dat betekent dat ze één maal per week onder begeleiding van deze meester of juf extra lesstof en uitdaging krijgen aangeboden waar zij dan de komende week mee verder kunnen in hun eigen groep. Hiervoor zijn materi­alen, waaronder Levelwerk, aangeschaft.

Passend Onderwijs - Plusgroep - Kwadraat

Naast de ver­bredingsgroepen die op de school draaien, is het PCBO Meppel gestart met een plusklas. Eén dagdeel in de week kunnen hoogbegaafde leerlingen elkaar ontmoeten in de bovenschoolse plusklas. De plus­klas is bedoeld als een veilige haven waar de leerlingen zichzelf kunnen zijn. Uitdagende in­houd bieden is niet het doel, maar wel een middel om de emotionele, sociale en creatieve kanten van kinderen te ontwikkelen en te wer­ken aan hun leer- en werkstrategieën. De plusklas is één van de drie pijlers waarop het be­leid voor hoog- en meerbegaafde leerlingen van PCBO Meppel is gebaseerd. Leerkracht van deze plusgroep is Anja de Groot. De loca­tie voor deze plusgroep is op Anne Frankschool Oosterboer. Met betrokken ouder(s)/verzorger(s) is afgesproken dat zij zelf zorg dragen voor het vervoer.

Passend Onderwijs - Op Tournee - Kwadraat

Voor de leerlingen van de plus­groep & verbredingsgroep uit groep 8 is “Op tournee” ontwikkeld. Tijdens “Op tour­nee” gaan de leerlingen op bezoek bij het voortgezet onderwijs (t.w. CSG Dingstede; Greijdanus; Stad en Esch en A.O.C.Terra Col­lege) om uitgedaagd te worden. Per jaar wordt in overleg vastgesteld welke lessenserie in welke periode en op welk dagdeel plaatsvindt. De lesplaats wordt hierbij ook vastgesteld. De lessen vinden plaats onder reguliere lestijd van de basisschool en duren twee VO-lesuren. Dit alles in een omgeving met deskundigheid, die het primair onderwijs niet heeft.

Passend Onderwijs - Meerbegaafde leerlingen - Kwadraat

Sinds 2010 heeft het PCBO in Meppel een extra afdeling voor meerbegaafde leerlingen t.w. Kwadraat. Deze groep krijgt les op CBS de Akker. Informatie over Kwadraat vindt u op onze website. Een informatiefolder is op school aanwezig. 
Aanmelding hiervoor vindt plaats onder bepaalde voorwaarden. Meer informatie hierover kunt u krijgen op onze school.
Vraag naar onze coördinator voor extra begaafde leerlingen (meester Martin) en/of naar de brochure 'Kwadraat'.


Zowel meester Martin, als juf Hilda, juf Gerharda en juf Simone hebben de  cursus "meerbegaafdheid" gevolgd.