IB, RT, Tutor en Onderwijs-Assistent (OA)

 

De intern begeleiders (IB-ers)

De taak van de interne begeleiders bestaat uit het coördineren van alle zaken rond de speci­ale leerlingbegeleiding binnen de school.
Het gaat dan om: Juf Karin, juf Margreet en juf Annemarie zijn IB-ers. Zij hebben onderling de taken verdeeld.
Juf Annemarie coördineert zorg voor de leerlingen van de groepen 1 en 2; juf Margreet coördineert de zorg in de middenbouw (gr. 3 t/m 5); juf Karin doet dat voor de bovenbouw (gr. 6 t/m 8)
 

De remedial teacher (RT-er)

Een handelingsplan kan in de klas door de ei­gen leerkracht uitgevoerd worden, maar soms is het noodzakelijk dat dit buiten de klas in een andere ruimte gebeurt. Dat is dan een taak van de RT-er. Dit kan een leerkracht en/of on­derwijsassistent zijn. Kinderen wordt dan dus extra hulp geboden t.a.v. de leerstof. Gezien de organisatie van de school hebben wij er­voor gekozen om R.T-activiteiten zoveel mo­gelijk in de klas te doen.
Juf Janny Postma en meester Jan de Graaf (ex-leerkrachten van onze school) zijn als R.T.-er in de school werkzaam op vrijwilligersbasis. Zij voeren activiteiten buiten het groepslokaal uit.
Juf Fiona Pieters, juf Vivian van Urk en juf Monique Tiggelaar begeleiden als vrijwilligers leerlingen met Special Educational Needs. Ook onze drie onderwijsassistenten (Loes Willemsen, Suus Hummel en Marian Kuiper) kunnen hiervoor worden ingezet.
Het is in overleg met de school mogelijk om externe hulp in te schakelen. Dit gebeurt in de meeste gevallen op kosten van de ouders.
Na een periode wordt er getoetst om te con­troleren of de gestelde doelen zijn gehaald. Naar aanleiding daarvan wordt bepaald of er langer extra hulp moet worden geboden.
 

De tutor (voor groep 1 t/m 5)

Een tutor is een leerkracht/onderwijsassistent die binnen de groep individueel of in kleine groepjes met kinde-ren werkt. Indien gewenst kunnen deze activiteiten ook buiten de groep plaatsvinden. Zo willen we op een effectieve manier de ontwikkeling van kinderen bevorde­ren. Door deze verlenging en intensivering van leertijd wordt hulp geboden die het kind nodig heeft. Deze hulp kan remediërend, preventief en/of verdiepend zijn.
 

De onderwijsassistent

Een onderwijsassistent is een 'leerkracht' met beperkte bevoegdheden. 
Zij geeft binnen en buiten de groep individueel of in kleine groepjes les aan leerlingen die dit nodig hebben. 
Onderwijsassistenten werken m.n. in de groepen waar leerlingen met 'een droom van Down' aanwezig zijn. 
Onderwijsassistenten werken zeer nauw samen met groepsleerkrachten. 
Op onze school hebben we drie onderwijsassistenten t.w. juf Loes, juf Suus en juf Marian.