Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs


Als een leerling geen goed onderwijs (meer) kan krijgen op school en de ontwikkeling stagneert, zal onderzocht worden of er binnen het samenwerkingverband een andere school is die de ondersteuningsvraag van deze leerling beter kan bedienen. Dit zal altijd in overleg met de ouders gaan. Een belangrijke factor bij een verwijzing naar een andere school is de Commissie Arrangeren. Deze commissie zal meekijken met school en ouders welke stappen ondernomen zullen worden.
Onze Intern Begeleider (juf Karin) is actief lid (voorzitter) van deze commissie.
 

 

Verstrekken van onderwijskundige gegevens
 

Relevante gegevens van leerlingen worden door de school bijgehouden in een digitaal leerlingdossier (t.w. Parnassys). Dit dossier is strikt vertrouwelijk en alleen toe­gankelijk voor leerkrachten die zijn verbonden aan onze school en natuurlijk de ouder(s)/ verzorger(s). Gegevens uit dit dossier kunnen dan ook alleen na schriftelijke toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) aan derden wor­den verstrekt.
Als een leerling de school verlaat en op een andere basisschool wordt ingeschreven, wordt er door de groepsleerkracht een onderwijs­kundig rapport opgesteld. Hierin staan alle be­nodigde gegevens van de school vermeld, aangevuld met de relevante persoonlijke ge­gevens. Eventueel worden er door de interne begeleider gegevens toegevoegd.
Het onderwijskundig rapport voor het voortge­zet onderwijs bevat tevens alle gevraagde re­levante gegevens. De rapporten zijn ten al­len tijde voor ouders ter inzage. 

Gegevens van leerlingen worden volgens de wettelijke voorschriften maximaal 5 jaar bewaard (na het verlaten van de basisschool.)