Schoolinspectie en leerplicht

 

 

Inspectie
Onze school ressorteert onder de inspectie Basisonderwijs Zwolle. Het adres is:
Inspectie van het onderwijs, Postbus 10048, 8000 GA Zwolle (Zuiderzeelaan 51).
e-mail­adres: info@owinsp.nl   website: www.onderwijsinspectie.nl


Informatie over leerplicht

 • Leerlingen van 4 jaar
  De meeste kinderen gaan al op 4-jarige leeftijd naar school.
  Als school vinden we dit een goede keuze van de ouders.
  Ze tellen in onze ogen volledig mee in onze complete schoolorganisatie.

  Leerlingen van 4 jaar vallen niet onder de leerplicht, ook niet wanneer ze zijn ingeschreven op een basisschool. 
  Wanneer u uw 4-jarige kind thuis houdt, kan de leerplichtambtenaar hier niet tegen optreden. 
  Wij vinden het erg prettig dat u altijd contact opneemt met school als u uw kind een dag thuis wilt houden.

 • Leerplicht begint op vijfde verjaardag
  Uw kind is leerplichtig als het 5 jaar is. Uw kind moet dan naar school op de eerste dag van de nieuwe maand na de dag waarop uw kind 5 jaar geworden is. Als uw kind bijvoorbeeld in oktober 5 jaar wordt, moet het op 1 november van dat jaar naar school.

 • Volledige leerplicht
  De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. 
  Als uw kind bijvoorbeeld in februari 16 jaar wordt, dan moet uw kind het schooljaar afmaken. 
  Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. 
  Als uw kind tenminste twaalf volledige schooljaren naar school is geweest, is de termijn van volledige leerplicht afgelopen. 
  Een groep overslaan telt ook mee als volledig schooljaar.

 • Vrijstelling van schoolbezoek 
  In sommige gevallen kan uw kind een (tijdelijke) vrijstelling van school krijgen. 
  De wet kent hiervoor een paar mogelijkheden. 
  In de meeste gevallen beoordeelt de schooldirecteur of er sprake is van een gegronde reden voor verzuim. 
  De schooldirecteur kent de leerling en is op de hoogte van eventuele bijzonderheden. 
  Uitgebreide informatie over vrijstellingen vindt u hier.
  U kunt hier ook een formulier voor een verlofaanvraag van onze school downloaden

 • Verzuim
  Als uw kind wegblijft van school zonder goede reden, overtreedt het de Leerplichtwet. 
  Dit geldt voor zowel het primair onderwijs (po) als het voortgezet onderwijs (vo). 
  De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar daarvan op de hoogte te brengen.

 • Schoolinspectierapporten
  Informatie over schoolinspectierapporten vindt u hier