GGD - Nieuwsbrieven


Met enige regelmaat geeft de GGD een nieuwsbrief uit voor de scholen.
Enkele zijn mogelijk voor u van belang. 
Klik op onderstaande hyperlink voor meer informatie:


schoolarts

Jeugdgezondheidsdienst

 

Op de basisschool valt uw kind onder de zorg van de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Drenthe.
De JGZ-medewerkers hebben tijdens de ba­sisschoolperiode een aantal malen con­tact met uw kind en u als ouder of verzor­ger. Het standaardprogramma bestaat uit een onder­zoek in groep 2 en in groep 7, meestal in de school, soms in het GGD-gebouw of op een andere plaats.
Bij het onderzoek wordt een aantal licha­me­lijke aspecten bekeken en daarnaast wordt aandacht besteed aan de ontwikke­ling van het kind in brede zin. Per groep kan de inhoud van het onderzoek verschil­len. Voor de duide­lijkheid: tijdens het on­derzoek worden geen inentingen gegeven.
Bij een volledig onderzoek is het gewenst, dat de ouder(s) of verzorger(s) aanwezig zijn. Van tevoren ontvangen de te onder­zoeken leerlin­gen (en hun ouders) bericht over de plaats, en het tijdstip waarop het onderzoek zal plaatsvinden.
Uit het onderzoek kunnen bijzonderheden naar voren komen, waarvoor een verwij­zing naar derden (bijv. de huisarts), een uitgebrei­der gesprek of een hercontrole worden afge­sproken. Hercontroles en screeningen vinden in principe plaats zonder de ouders, zoals met u is afgesproken.
Na afloop van het onderzoek bespreekt de JGZ-medewerker de bevindingen die voor het functioneren van uw kind op school van be­lang zijn met de leerkracht, mits de ouders daarvoor toestemming hebben ge­ge­ven.
Overleg met de JGZ-medewerker of tus­sen­tijds onderzoek is mogelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Jeugdge­zondheidszorg van de GGD
(0592) 306 300.). Het adres van het hoofdkantoor is: Mien Ruysweg 1, 9408 KA Assen.


 

 
onderdeel van het CJG
JEUGDGEZONDHEIDSZORG  OP DE BASISSCHOOL
Onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
 
 
Op de basisschool valt uw kind onder de zorg van de sector  JGZ van de GGD Drenthe.
 
Screeningen
In groep 2 en groep 7 wordt uw dochter/zoon schriftelijk uitgenodigd om deel te nemen aan een screening volgens een standaardprocedure. Bij deze uitnodiging ontvangt u  verdere informatie
en een vragenlijst.
Blijkt uit de screening dat uw kind  extra zorg nodig heeft of heeft u aangegeven vragen te hebben, dan wordt u uitgenodigd op een spreekuur bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
 
Ook een leerkracht of de intern begeleider kan, in overleg met de ouders, een kind aanmelden voor het spreekuur. De spreekuren zijn op school of bij u in de buurt.
 
Spreekuur voor u
Als ouder/verzorger kunt u vragen over bv groei, ontwikkeling, gedrag, horen en zien, met de jeugdarts bespreken. De jeugdverpleegkundige kan u helpen bij vragen rondom opvoeding, psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht, voeding en zindelijkheid.
U kunt zich altijd aanmelden voor een spreekuur via onderstaand telefoonnummer of e-mail adres.
Wilt u daarbij wel de naam en geboortedatum van uw kind en de naam van de school vermelden?
 
Het zorgteam
Dit team bestaat uit de intern begeleider, jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker en kan, na overleg met u, door school worden ingeschakeld ter ondersteuning van uw kind.
 
Logopedie
In groep 2 wordt een logopedische screening aangeboden door een logopediste van GGD Drenthe.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een checklist, waarop u als ouder uw toestemming geeft.
Bij twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling kunnen ook kinderen die niet in groep 2 zitten, worden aangemeld.
 
GGD Drenthe, sector Jeugdgezondheidszorg
Postbus 144, 9400 AC  Assen
 
0592   30 63 17 (ma-vr 8.00 - 12.00 uur)
jgz@ggddrenthe.nl
logopedie@ggddrenthe.nl
 
 
Vaccinaties
De GGD biedt voor kinderen van 9 jaar een vaccinatie aan tegen difterie, tetanus en polio (DTP)
en een vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). U krijgt hiervoor een oproep thuisgestuurd. Alle meisjes krijgen, als ze 12 /13 jaar zijn, een oproep voor een vaccinatieserie tegen baarmoederhalskanker.
 
NB      Deze vaccinaties worden niet op school gegeven!