Leerlinggebonden financiering

- onderwijsarrangement


Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt. Het kan dus betekenen dat een school die zich gespecialiseerd heeft in een bepaalde richting hierdoor meer leerlingen ‘toegewezen’ krijgt.
Binnen het Samenwerkingsverband waartoe onze school behoort speelt de Commissie Arrangeren (voorheen PCL) een belangrijke rol om samen met ouders en school een passende plek in het samenwerkingsverband voor elk kind te vinden.
 
In principe is een kind met een handicap, zoals bedoeld in de Wet op de Expertisecentra, welkom op onze school. We zullen bij de aanmelding van een leerling steeds per situatie bekijken of deze leerling al dan niet geplaatst kàn worden op onze school.
Dit hangt af van de volgende factoren: Wij gaan uit van verschillen bij leerlingen bij het kiezen van onze leerinhouden en doelen, waarbij rekening wordt gehouden met ver­schillen in differentiatiecapaciteiten van onze leerkrachten.
Na plaatsing van een leerling met een handi­cap wordt op vooraf afgesproken tijdstippen geëvalueerd door de school en ouders. De school behoudt zich het recht voor om, als daarvoor n.a.v. de evaluatie aanleiding is, de plaatsingsovereenkomst opnieuw ter discussie te stellen en gezamenlijk op zoek te gaan naar beter passend onderwijs.
 
Voorwaarden voor plaatsing  

Groepsgrootte in relatie tot passend onderwijs

Onze ervaring heeft geleerd dat groepsgrootte van invloed kan zijn op het welbevinden van een leerling, de groep, ouders en leer­kracht(en). Door hierop in te steken kunnen we in de meeste gevallen werken met een kleinere groepsgrootte. Om toch die zorg te kunnen bieden die nodig is zullen groepsleerkrachten, die op bepaalde tijden zijn vrij geroosterd, in­gezet worden als Remedial Teacher. Aan de hand van handelingsplannen (welke vooraf zijn vastgesteld door leerkracht, IB-ers en ouders) zullen zij specifieke zorg verlenen aan leerlingen. Dit kan zowel in de klas, maar ook daarbuiten plaatsvinden. Deze keuze heeft o.i. een dubbel positief effect. De gemiddelde groepsgrootte is kleiner en leerlingen worden begeleid door ervaren leerkrachten. Tevens wordt de zorg voor onze leerling(en) hiermee niet alleen gedeeld door de groepsleerkracht, ouders en IB-ers, maar door meerdere team­leden.